1

Viola Āboltiņa

2

Jānis Siliņš

3

Reinis Starts

4

Sanita Galiņa-Ducmane

5

Eduards Grieznis

6

Arvīds Plūme

7

Marina Drazlovska

8

Jānis Jansons

9

Dace Rēdere

10

Normunds Dreimanis

11

Lolita Vāvere

12

Jānis Dilāns

13

Kristīne Siliņa

14

Aldis Ķilkuts

 

Latvijas Zaļās partijas mērķu īstenošanai Baldones novada attīstībai esam izvirzījuši šādus galvenos uzdevumus turpmākajiem četriem gadiem:

I. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšana
1) Apzināt pastāvīgos iedzīvotājus, kuri nav deklarēti Baldones novada administratīvajā teritorijā, kopīgi rodot problēmrisinājumus. Jaunu iedzīvotāju piesaistīšana uz dzīvi Baldones novadā, paplašinot īres tirgu. Pašvaldības brīvo zemes gabalu piedāvājums daudzdzīvokļu māju būvniecībai, ievērojot Baldones arhitektonisko stilu, papildus paredzot dienesta dzīvokļu izbūvi speciālistiem. Programmas izstrāde un ieviešana ilgstošo bezdarbnieku atgriešanai darba tirgū, tai skaitā paredzot transporta izmaksu kompensācijas mazo algu saņēmējiem.


2) Sadarbībā ar Pierīgas pašvaldību apvienību ierosināt izmaiņas likumos “Par nekustamā īpašuma nodokli” un “Par nodokļiem un nodevām”, ļaujot Pašvaldībām patstāvīgi lemt par tām piekrītošo nodokļu administrēšanu. NĪN atvieglojumu palielināšana proporcionāli maksātāja deklarēšanās ilgumam.


II. Dabai draudzīga vide
1) Baldones novada priekšrocības - nepiesārņota vide tiešā Rīgas tuvumā, kas ir maksimāli efektīvi jāizmanto. Noteikt par atbalstāmās uzņēmējdarbības prioritātēm pakalpojumu un tūrisma sfēru. Apzināt populārākos tūrisma objektus un nodrošināt to plašu publicitāti valsts un starptautiskā mērogā. Sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu izstrādāt ilgtspējīgas ekoinovācijas koncepciju mūsu novada dabas bagātību saglabāšanai.


2) Nodrošināt Rīgā nodarbinātajiem iedzīvotājiem komfortablu nokļūšanu uz darbu un atpakaļ. Vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju par alternatīvu sabiedriskā transporta maršrutu ieviešanu, paredzot Daugavas šķērsošanu pāri Akmens tiltam, radot iespēju Daugavas labajā krastā strādājošiem nokļūt savās darbavietās daudz īsākā laikā. Līgums ar Ķekavas novada pašvaldību par stāvlaukuma nomu baldoniešu privātā transporta novietošanas vajadzībām - Park and Ride princips.


III. Izglītības, kultūras un sporta ilgtermiņa attīstība

1) Pašvaldības atbalsts Baldones novada skolēniem, kuri klātienē apgūst licencētu profesionālās vidējās izglītības programmu akreditētās izglītības iestādēs. Panākot, ka profesiju apguvušie Baldones jaunieši atgriežas uz pastāvīgu dzīvi Baldones novadā. Ekoskolu programmas dabai draudzīgas vides saglabāšanai atbalsts. Daugmales peldbaseina abonementu iepirkums reizi mācību gadā sākumskolas klasēm. Skolas autobusa maršruta laiku ar sporta un mākslas nodarbībām Baldones pilsētā, saskaņošana.


2) Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ietvaros noteikt stingrākas prasības ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam Baldones izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanā, lai nodrošinātu veselīga uztura pieejamību mūsu bērniem. Sadarbībā ar Baldones novada pensionāru biedrību “Sābri” regulāri piedalīties NVPT projektos, kas saistīti ar senioru veselības programmu izstrādi un ieviešanu.


3) Iestrādāt 2018.gada budžetā Kultūras centra filiāles projektu, paredzot tajā vietu bibliotēkai, Mākslas skolai, Tūrisma informācijas centram un Baldones muzejam ar apvienoto izstāžu zāli. Noteikt trīs ar Baldones vidusskolas stadiona būvniecību saistītās prioritātes sporta attīstībai - futbolu, regbiju un vieglatlētiku, piesaistot augsta līmeņa sporta speciālistus. Vienlaikus ieviešot kompensācijas mehānismu talantīgo sportistu, kuru sporta veidi nav prioritāšu sarakstā, atbalstam.


IV. Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību
1) Elektroniska dokumentu aprites ieviešana, nodrošinot domes darba caurspīdīgumu. Regulāri kvalifikācijas celšanas kursi, lai palielinātu pašvaldībā deklarēto vadošo domes darbinieku īpatsvaru un paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
2) Novada mājas lapas uzlabojumi radot iespēju lietotājiem vieglāk orientēties pieņemtajos Domes lēmumos. Biežāk uzdodo jautājumu sadaļas ieviešana un tās regulāra atjaunošana. Interneta forumi sabiedriski svarīgu jautājumu apspriešanai. Domes informatīvo stendu vizuālā tēla uzlabošana un to skaita palielināšana. Iedzīvotāju iesaistīšana Domes darba grupās un komisijās. 

Mūsu programmas mērķus vieno rūpes par Baldones novada iedzīvotāju labklājību un lepnums par vietu, kurā dzīvojam. “Pastāvēs, kas mainīsies” (Rainis) Mēs esam par labām pārmaiņām, jo zinam, ka varam labāk!