1

Solvita Dūklava

2

Ārijs Sproģis

3

Irēna Birgersone

4

Daina Gredzena

5

Ligita Berga

6

Jānis Sergejenko

7

Vineta Sālava

8

Daila Frīdmane

9

Daina Sadretdinova

10

Ieva Ostrovska

11

Ivars Balgalvis

12

Zigmunds Zaļenko

13

Ilze Tomanoviča-Barone

14

Valda Ozoliņa

15

Tālivaldis Bērtulsons

16

Ilze Konstante

17

Lilija Bleidele

18

Evija Bogdanova

 

Latvijas Zaļās partijas

2017. gada Brocēnu novada pašvaldības domes vēlēšanu

Programma

Brocēnu novads ir mūsu mājas - zaļš, sakopts, kura galvenā vērtība ir vide un cilvēki. Šī ir radoša, ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi mūsu iedzīvotāju priekšā. Mēs atbalstām tādu dzīvesveidu, kas balstās uz paaudžu saliedētību, sabiedrības sociālo un interešu grupu savstarpējo palīdzību un sadarbību.

Par savas programmas stūrakmeni uzskatām ilgtspējīgu attīstību, tādu, kura nodrošina pašreizējās paaudzes vitālās vajadzības. Ilgtspējīga politika un rīcība nozīmē, ka pašreizējās paaudzes interešu nodrošināšana nedrīkst radīt grūtības nākamajām paaudzēm nodrošināt viņu vajadzības. Mēs nedrīkstam dzīvot uz nākamo paaudžu rēķina.

Mēs turpināsim veicināt Brocēnu novada vides resursu sakopšanu, racionālu izmantošanu, uzlabošanu, tādējādi veidojot labvēlīgu, ekoloģisku un estētisku vidi.

Nodrošināsim vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Mēs atbalstīsim valstiskas un uzņēmēju iniciatīvas, lai stiprinātu un atbalstītu ģimenes, kurās aug bērni. Attīstības plānus realizēsim tā, lai iedzīvotāji un uzņēmēji novadā justos droši par rītdienu. Brocēnu novada pašvaldību veidosim par atklātu un demokrātisku pašvaldību. Novada budžetu veidosim sabalansētu, ņemot vērā visa novada vajadzības.

Budžeta sastādīšana un tā izlietojums būs atklāts un pieejams katram novada iedzīvotājam.

Kā prioritāti izvirzām novada ceļu un ielu atjaunošanu. Sadarbībā ar iedzīvotājiem sakārtosim iekšpagalmus. Izveidosim jaunas autostāvvietas un atjaunosim esošās. Rūpēsimies par sociālo drošību un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, izglītības, kultūras, sporta un izklaides pieejamību. Turpināsim realizēt un aktīvi iesaistīties pilsētas un pagastu attīstības un infrastruktūras investīciju projektos. Novada katrs iedzīvotājs tiks izvirzīts kā prioritārs visās viņam svarīgās darbības jomās. Aktivizēsim nevalstisko organizāciju darbību, sadarbojoties ar tām un palīdzot realizēt iecerētos projektus, tādā veidā panākot vides un dzīves līmeņa celšanu novadā.

Veidosim tādu jaunatnes politiku, kurā jaunietis tiek pozicionēts kā novada nākotnes pilsonis, kas līdzdarbojas, iesaistās novada pasākumos un pats ir to iniciators. Pilnveidosim drošas, izglītojošas, radošas un veselīgas vides veidošanu Brocēnu novadā, kas veicinātu jauniešu vēlmi dzīvot Brocēnu novadā.

Izglītoti iedzīvotāji ir mūsu bagātība. Skolās nodrošināsim mūsdienīgas apmācības metodes, izglītojot visu paaudžu iedzīvotājus. Mēs esam par izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Dzīvespriecīgs, aktīvs un enerģisks ir bērns, kurš uzturā lieto veselīgu pārtiku. To varam nodrošināt, ēdienus gatavojot no novadā un Latvijā audzētiem un ražotiem pārtikas produktiem, kas bērnu ēdināšanas nodrošināšanai būs prioritāri pašvaldības iepirkumos. Rūpēsimies, lai atbalstu ēdināšanai izglītības iestādēs saņemtu ne tikai sākumskolas skolēni, bet arī pamatskolas skolēni un bērnudārzu audzēkņi.

Attīstīsim sporta aktivitāšu pieejamību, ievērojot visu paaudžu intereses.

Veidosim sadarbību starp uzņēmēju, skolas un pašvaldības pārstāvjiem, tādējādi stiprinot to sadarbību.

Atbalstīsim inovatīvu un videi draudzīgu uzņēmumu veidošanu un celtniecību novadā, tā radot darbavietas un saudzējot apkārtējo vidi. Mēs esam šeit, lai saudzētu dabu un mums sniegtos resursus, tāpēc aicinām dzīvot pēc principa – lietot mums sniegtos resursus tik, cik nepieciešams, nevis, cik varam atļauties.

Latvijas Zaļās partijas Brocēnu nodaļas biedri un deputātu kandidāti ir daudzpusīga zinošu cilvēku komanda, kas ir spējīgi, varoši un apņēmības pilni izpildīt iepriekšminēto.