1

Jānis Leitis

2

Kārlis Sedvalds

3

Andris Ķibermanis

4

Lāsma Zandere

5

Jānis Lucāns

6

Gints Etmanis

7

Ilze Berga

8

Agnis Lapiņš

9

Jurģis Sīmansons

10

Māris Rullis

11

Aigars Kurpnieks

12

Ivanda Leitena

13

Skaidrīte Kalniņa

14

Dāvis Oliņš

15

Mihails Psjuks

16

Pēteris Grundiņš

17

Sandra Leite

18

Dzidra Grīnberga

 

LZP PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Mēs esam par zaļu, tīru un veselīgu novadu, kurā dzīvo laimīgi cilvēki.

Mūsu mērķis – turīgs Burtnieku novads ar jaunām, enerģiskām un darboties gribošām ģimenēm, attīstītu infrastruktūru un aktīvu uzņēmējdarbību. Esam par labi organizētu un dinamisku sporta un kultūras dzīvi novadā. Rūpēsimies, lai Burtnieku novads būtu tūristu iecienīts galamērķis ar sakārtotu vidi un ražošanu, kā arī saglabātām vēsturiskām tradīcijām.

 

Lai mērķus sasniegtu, esam izvirzījuši konkrētus uzdevumus:

• sakārtot, rekonstruēt un uzturēt novada ceļus;

• turpināt sakārtot novada infrastruktūru, tā sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību;

• Burtnieku ezera racionālas apsaimniekošanas turpināšana sadarbībā ar somu kolēģiem. Uzsāksim praktiskas darbības balto, mazvērtīgo zivju skaita regulēšanā, tā pakāpeniski sakārtojot mūsu ezera ekoloģiju;

• atbalstīt un veicināt mājamatniecības, nelauksaimnieciskās ražošanas un tūrisma attīstību;

• veikt izpēti par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības nepieciešamību un iespējām novadā; • lietderīgi izmantot ES piešķirtos līdzekļus un katru gadu novada budžetā paredzēt līdzekļus ceļu infrastruktūras sakārtošanai

• veikt izpēti par aprūpes nama nepieciešamību novadā.

 

Lai sekmīgi varētu realizēt izvirzītos uzdevumus, saraksta kandidāti nosaka šādas prioritātes.

 

Bērni:

• saglabāt visas novada izglītības iestādes, tās attīstot un modernizējot;

• turpināt nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem novada bērniem līdz 9.klasei;

• rast iespēju nodrošināt bezmaksas pusdienas novada pirmsskolas vecuma bērniem;

• paplašināt sadarbību ar Valmieras pilsētu par pirmsskolas vecuma bērnu izvietošanu izglītības iestādēs;

• lai veicinātu dzimstību, palielināt bērnu dzimšanas pabalstu;

• turpināt iekārtot bērnu rotaļu laukumus pie izglītības iestādēm un daudzdzīvokļu mājām. Iedzīvotājiem pieejamās vietās uzstādīt āra trenažierus, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu;

• atbalstīt speciālās izglītības un profesionālās ievirzes programmas īstenošanu skolās;

• atbalstīt interešu izglītības aktivitātes, bērnu un pusaudžu centru darbību;

• turpināt sadarbību ar Alojas, Mazsalacas un Salacgrīvas novadiem, kā arī ViA par jauniešu interešu attīstību, tādās jomās kā robotronika un mehatronika;

• atbalstīt subsidēto darbavietu izveidi skolēniem vasaras periodā;

 

Seniori:

• nodrošināt vientuļo pensionāru aprūpi un veselības pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās, kā arī turpināt sadarbību ar „samariešiem”;

• atbalstīt senioru sabiedriskās organizācijas kultūras, sporta un mūžizglītības pasākumus;

• sniegt morālu un materiālu atbalstu vientuļajiem pensionāriem.

 

Vide:

• turpināt īstenot novada dzīvojamā fonda un iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus;

• turpināt novada infrastruktūras sakārtošanu, piesaistot ES fondu finansējumu;

• pakāpeniski visā novada teritorijā ieviest ekonomiskāku ielu apgaismojumu;

• nodrošināt novada autoceļu seguma kvalitātes uzlabošanu, kā arī novada ceļu uzturēšanu un rekonstrukciju;

• saglabāt kultūrainavas un aizsargājamos dabas objektus, veikt „Valmiermuižas tornīša” detalizētu izpēti un pasūtīt tehnisko projektu, tā rekonstrukcijai;

• veikt praktiskas darbības Burtnieku ezera apsaimniekošanā un zivju resursu sabalansētā izmantošanā;

• iestāžu un dzīvojamo māju norāžu uzstādīšanu visā novada teritorijā.

 

Uzņēmējdarbība:

• atbalstīt esošās un veicināt jaunu darba vietu radīšanu, lai Burtnieku novads būtu pievilcīgs dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai;

• turpināt sadarbību ar Valmieru, lai novada uzņēmēji varētu izmantot priekšrocības, kuras sniedz tuvumā esošā pilsēta;

• atbalstīt investoru piesaisti ražošanas attīstībai novadā ar pašvaldības īpašumā esošu zemju piedāvājumu, nodokļu atlaidēm un nomas maksu atlaidēm;

• veicināt tūrisma straujāku attīstību novadā. Izveidot jaunu velomaršrutu Valmieras pagasta teritorijā;

• organizēt novada uzņēmēju tematiskās tikšanās vismaz reizi 2 mēnešos.

 

Kultūra un sports:

• turpināt atbalstīt novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus. Saglabāt esošās un iekopt jaunas kultūras tradīcijas;

• uzbūvēt un labiekārtot brīvdabas estrādi Rencēnos;

• pabeigt Ēveles tautas nama un Matīšu kultūras nama būvniecību, kā arī veikt to apkārtnes labiekārtošanu;

• turpināt novada bibliotēku labiekārtošanu un attīstību;

• turpināt organizēt novada sporta spēles, gan ziemas gan vasaras periodos;

• veicināt burāšanas sporta attīstību Burtnieku ezerā;

• izveidot slēpošanas – skrituļošanas trasi Matīšu pagastā;

• turpināt novada sporta bāzu sakārtošanu un uzturēšanu, tai skaitā arī Rencēnu pamatskolas sporta laukumu;