1

Anita Lemaka

2

Modris Pavārs

3

Elita Keiša

4

Valija Flandere

5

Pāvels Strašnovs

6

Inta Stroža

7

Inga Lapiņa

8

Aigars Čāmāns

9

Anita Ozoliņa

10

Aivars Iesalnieks

11

Tekla Gribuste

12

Edīte Balode

 

Mēs, Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidāti, esam novada iedzīvotājiem labi zināmi un pazīstami. Arī mēs pazīstam sava novada cilvēkus, jo dzīvojam un strādājam laukos ciešā saistībā ar savu novadu. Mēs ikdienā sastopam novada cilvēkus un dzirdam viņu viedokļus un kritiku. Mēs redzam un vērtējam notiekošo un arī mūs daudz kas neapmierina. Mūsu komandā ir apvienojušies zinoši, godīgi un apņēmības pilni cilvēki, kas gatavi strādāt savam novadam.

Novada domē esot mazākumā, daudzus mūsu priekšlikumus neizdevās īstenot, mūsu ierosinājumi neguva domes atbalstu. Mēs strādājām kopā ar pārējiem deputātiem un kopīgi ar viņiem uzņemamies atbildību par paveikto un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par neizdarībām un trūkumiem.

Atkal ir priekšvēlēšanu laiks, kad kandidāti sacenšas solīšanā, jo "kā var nesolīt". Tiek solītas labas, pareizas un vajadzīgas lietas, bet pēc četriem gadiem jāsecina, ka maz no solītā ir sasniegts. Esam tajā pašā vietā kur bijām, daudzas lietas pat pasliktinājušās. Galvenais, ka iedzīvotāju skaits novadā turpina samazināties, katrā sasaukumā zaudējam pa vienam nelielam pagastam. Sarunas par deputātiem cilvēkos bieži izraisa negatīvas emocijas, jo zaudēta tautas cieņa un uzticība deputātiem visos varas līmeņos. Tautas kalpi pēc vēlēšanām ļoti ātri kļūst par kungiem un aizmirst solīto, bet cilvēki ir vīlušies un gaida pārmaiņas. Mēs nevaram solīt atrisināt problēmas, kas gadiem ilgi krājušās un nav risinātas valsts mērogā, tomēr nedrīkstam nolaist rokas. Mēs apzināmies, ka cilvēku uzticību var atgūt tikai ar godīgumu un darbu, nevis solījumiem un kampaņām.

Mūsu darbības mērķis ir izglītots, pārticis, par savas ģimenes nākotni drošs cilvēks.

Mūsu darbības pamatprincips ir - godīga, atklāta un vienlīdzīga attieksme pret katru.

Mēs daudz esam darījuši pie tā, lai novadā būtu atklāta un pārskatāma finanšu politika un budžeta plānošana, kontrole par līdzekļu izlietojumu. Ieviesīsim stingrāku kontroli remontu un būvniecības darbos, ceļu uzturēšanas darbos un remontos, kur visbiežāk trūkst kontroles par to, cik un kādi materiāli tiek izmantoti un nav atbildīgo par darba rezultātu.

Uzskatām, ka jāsāk reformas administratīvo izdevumu samazināšanai, apvienojot novadus, bet lielākas pilnvaras piešķirot pagastu pārvaldēm uz vietas. Apvienojot visu Jēkabpils rajona teritoriju vienā lielā novadā, nebūtu jātērē līdzekļi mazo "karaļvalstu"administrāciju uzturēšanai. Ietaupītos budžeta līdzekļus varētu novirzīt ceļu stāvokļa uzlabošanai, kam piešķirtie līdzekļi ir nepietiekoši.

Atbalstām kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visiem novada bērniem iespējami tuvu dzīvesvietai, neatkarīgi no tā, kuru skolu viņi apmeklē.

Jāuzlabo sociālo pakalpojumu kvalitāte visām iedzīvotāju grupām, pārceļot uzmanību no pastāvīgajiem klientiem darbaspēka vecumā, kam pienākums pašiem vairāk rūpēties par sevi un savu ģimeni, uz vecāka gadagājuma un vientuļajiem cilvēkiem, kam visvairāk pietrūkst iejūtības un atbalsta. Nepieciešams vienkāršot pakalpojumu saņemšanas kārtību, nevis formāli turpināt darbu pēc principa - kurš atnāk un prasa, tas saņem, kurš nezina un neprasa, tas gadiem neko nesaņem. Cilvēki ir jāapmeklē un jāinformē par iespējām saņemt palīdzību, kas viņiem pienākas.

Nepietiek sazināties ar iedzīvotājiem tikai ar avīzes starpniecību vai reizi gadā organizēt sapulci. Mēs lēmumu pieņemšanā vienmēr esam balstījušies uz iedzīvotāju ieteikumiem un priekšlikumiem, arī turpmāk ņemsim to par pamatu mūsu darbā. Par novadam svarīgiem lēmumiem, kuros viedokļi dalās, jārīko aptaujas vai referendumi. Mēs turpināsim veidot lietišķu dialogu ar iedzīvotājiem un sadarbosimies ar visiem politiskajiem spēkiem novada domē.

Mēs augstu vērtējam tos, kas rūpējas par mūsu tautas kultūras mantojuma, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību saglabāšanu. Vienmēr atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, biedrības un nevalstiskās organizācijas, mūsu novada talantīgos jauniešus, atzīmējot viņu sasniegumus mācībās un sportā.

Nodrošināsim līdzekļus iedzīvotāju izglītošanai atkritumu saimniecības sakārtošanā un videi draudzīgas saimniekošanas popularizēšanā. Atbalstām parku un atpūtas zonu labiekārtošanu, jaunu tūrisma un atpūtas objektu izveidošanu novada teritorijā.

Latvijas lauki ir neaizstājama vērtība, kas prasa nemitīgu kopšanu un darbu. Mēs lepojamies ar mūsu novada galveno bagātību - aktīviem, apņēmības pilniem, pozitīvi domājošiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir piemērs pārējiem. Mēs jūs visus aicinām - strādāsim kopā novada izaugsmei. Būsim savas zemes saimnieki - saglabāsim un atstāsim saviem bērniem un mazbērniem stipru, dzīvu un zaļu mūsu novadu un Latviju!