1

Aigars Nitišs

2

Aija Bojāre

3

Raivis Ragainis

4

Agita Pleiko

5

Mārcis Lukaševičs

6

Aīda Koļesinska

7

Sandis Bērziņš

8

Edmunds Safonovs

9

Ilona Mitre

10

Kristaps Vidžis

11

Velga Novika

12

Andris Bikovskis

13

Kristīne Dzērve

14

Ainārs Teniss

15

Daiga Dille

16

Juris Saldaks

 

Latvijas Zaļā partija

2017. gada 3. jūnija Pašvaldību vēlēšanas

Priekšvēlēšanu programma

 

Par tīru, sakārtotu vidi.

Par sabiedrības vērtību - laimīgu cilvēku.

Par augošu uzņēmējdarbību tepat- Jēkabpilī.

 

Esam strādājuši, lai realizētu apsolīto, un sasniegts ir daudz:

* mainīta ielu uzturēšanas stratēģija, virzot finanses vispārējai rekonstrukcijai nevis lāpīšanai; sākts ar Bebru mikrorajonu;

* ieviesta sistēma pilsētā ik gadu noasfaltēt vairākas grants seguma ielas;

* Kena parks kļuvis par iecienītu ģimeņu un bērnu atpūtas vietu, un darbi vēl turpināsies!

* Uzlabota Jēkabpils apstādījumu kopšana, iesākta pilsētai atbilstošu stādījumu atjaunošana;

* nodrošināts atbalsts Jēkabpils Jauniešu domes darbībai;

* novirzīti vairāk līdzekļi daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātiem senioriem, viena vecāka ģimenēm ar bērniem;

* palielināts Jēkabpils studējošās jaunatnes stipendiju fonda apjoms; reģionālajai slimnīcai ar stipendiju programmu piesaistīti jaunie ārsti;

* renovētas poliklīnikas telpas, uzlabojot ārstu kabinetu infrastruktūru.

 

Mūsu ieceres turpinās realizēties, ja par Jēkabpili joprojām domāsim kā par zaļu, tīru, veselu un laimīgu. Mēs zinām, kā iesākto novest līdz mērķim, un ko darīsim nākamajos četros gados!

 

Tautsaimniecība

Jēkabpilī strādājošiem uzņēmumiem jānodrošina labvēlīgāki apstākļi to ilgtspējas attīstībai, uzlabojot jau esošo pilsētas infrastruktūru. Atbalstīsim jaunu cilvēku piesaisti reģiona darba tirgū, motivēsim uzņēmējus izmantot ES atbalstu prakses vietu nodrošināšanai. Atbalstīsim inovatīvo ideju par sociālo uzņēmumu veidošanos Jēkabpilī.

 

Mājoklis

Atbalstīsim videi draudzīgu, energotaupīgu ēku apsaimniekošanu. Virzīsim Jēkabpils komunālās saimniecības sakārtošanu atbilstoši tirgus principiem. Turpināsim daudzdzīvokļu māju iekškvartālu renovāciju un privātmāju rajonu ielu asfaltēšanu.

 

Pilsētvide

Jēkabpils kā zaļas un tīras pilsētas pamatā ir sakopta vide. Strādāsim, lai uzlabotu ikdienas uzturēšanas darbus. Joprojām uzskatām, ka jārada sistēma, kas atbalstītu sadzīves atkritumu šķirošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tādējādi samazinot maksu par izvešanu.

Nē – graustiem pilsētā! Uzskatām, ka ik gadu ir jārod finanses viena grausta nojaukšanai. Jāattīsta droša veloceliņu un ietvju infrastruktūra pilsētā un tās apkārtnē; jāpalielina velonovietņu skaits. Jāizstrādā mūsdienīgi Jēkabpils apskates objektu tūrisma maršruti.

 

Sabiedrība

Jāsamazina nekustamā īpašuma nodokli 50 procentu apmērā vecuma pensiju sasniegušiem jēkabpiliešiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmumu pieņemšanā jāiesaista sabiedrības pārstāvji; nevalstiskajam sektoram jādeleģē funkcijas.

 

Izglītība un sports

Jānodrošina Jēkabpils skolu starptautiskās apmaiņas programmu realizāciju kā skolēnu un pedagogu mūsdienīgas izaugsmes garantu. Sadarbībā ar Jēkabpils uzņēmēju biedrību jāatbalsta profesionāli tehniskās izglītības attīstību Jēkabpils agrobiznesa koledžā uzņēmējiem aktuālās profesijās. Atbalstīsim mācību procesam nepieciešamās skolu materiāli tehniskās bāzes attīstību. Jānodrošina brīvpusdienu bezmaksas pieejamību pamatizglītības skolēniem.

Jāturpina jaunāko klašu skolēnu peldētapmācību. Jāveicina sporta veidu pieejamība pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām – attīstot kā tautas sportu un amatiersportu, tā profesionālā sporta iespējas.

 

Veselība

Rosināsim paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Jēkabpils reģionālajā slimnīcā; turpināsim piesaistīt jaunos speciālistus.

Strādāsim pie sociālās atbalsta sistēmas veselības pakalpojumu pieejamības paplašināšanai; uzlabosim sociālo pakalpojumu klāstu.

 

Latvijas Zaļā partija iestājas par tādu Jēkabpils iedzīvotāju dzīves veidu, kas balstās uz līdzcilvēku sadarbošanos un cieņu, rūpēm par vidi, Latvijas zemes un dabas vērtību saudzīgu izmantošanu, veidojot augstiem dzīves standartiem atbilstošu sabiedrību.

 

Lai šos mērķus īstenotu Jēkabpilij vajag Zaļos!