1

Inga Priede

2

Guntars Indriksons

3

Jānis Priednieks

4

Egils Bariss

5

Iveta Piese

6

Kristaps Gotfrīds

7

Kristīne Lukšane

8

Agnese Užāne

9

Ilona Raginska

10

Roberts Rozentāls

11

Marija Ševčuka

12

Ivars Ozols

13

Inna Jēkabsone

14

Raitis Evarsons

15

Jurģis Ābele

16

Uldis Vēciņš

17

Jānis Priekulis

18

Ivars Ragainis

 

Latvijas Zaļās partijas viena no prioritātēm – Zaļā domāšana!

Dabai draudzīga vides un ilgtspējīga politika. Ilgtspējīgu politiku var īstenot tikai uz zināšanām balstīta sabiedrība, lai šī brīža interešu nodrošināšana neradītu grūtības nākamajām paaudzēm. Atbalstām paaudžu savstarpējo palīdzību un līdzdalību taisnīgas dzīves veidošanā. Tradicionālu un sabiedrībā atzītu ģimenes vērtību un paražu cienīšanu.

 

Novada pārvalde

Sabiedrības līdzdalība, informācijas atklātība, komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Taupības princips, birokrātijas samazināšana, iepirkumu un atsevišķu projektu lietderīgums.

Dome un deputāti kalpo iedzīvotājiem, nevis otrādi.

Novada interešu lobēšana valsts līmenī.

Pašvaldības īpašumu saimnieciski lietderīga izmantošana.

 

Vide, infrastruktūra, tūrisms

Vides izglītības attīstība. Vides sakopšana.

Mākslinieciskās un ainaviskās koncepcijas izstrādāšana.

Atkritumu apsaimniekošanas, savākšanas un šķirošanas sistēmas attīstība novadā.

Vides objektu, pastaigu taku un aktīvo atpūtas vietu izveidošana jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem un tūristiem.

Potenciālo un esošo dabas vērtību apzināšana un aizsardzība.

Komunālās saimniecības sniegto pakalpojumu izmaksu optimizēšana.

Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu sakārtošana.

Teicams mobilo sakaru tīkla pārklājums visā novadā, bezmaksas internets publiskās vietās.

Pašvaldības ceļu tīklu pakāpeniska sakārtošana un atjaunošana.

Dabas, vēsturisko un kultūras objektu saglabāšana un atjaunošana (Pulvertornis).

Jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu radīšana, popularizējot Abavas senlejas dabas vērtības, atbalstot vietējo amatniecību un visa veida ražotājus.

Novada tēla veidošana valsts un pasaules mērogā.

 

Uzņēmējdarbības vide un lauksaimniecība

Noteikt industriālo zonu, nodrošinot komunikāciju tīklu izveidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Iniciatīvas novada infrastruktūras sakārtošanā, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.

Iedzīvotāju informēšana par iespējām piedalīties projektos, saņemt iespējamo ES un valsts finansējumu, palīdzot projektu izstrādē.

Novada uzņēmēju ražoto produktu aprite pilsētas iestādēs un tirdziņos. Veicināt Zaļos iepirkumus.

 

Izglītība, kultūra un sports Kvalitatīva un sabiedrībai pieejama vispusīga izglītība.

Modernizēt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, atbilstošu mūsdienu prasībām.

Pieaugušo tālākizglītības pilnveidošana, apmācības.

Cīnīsimies par Kandavas internātvidusskolas saglabāšanu.

Atbalstīsim bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu katrā apdzīvotās teritorijas centrā un daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Attīstīsim tautas, amatieru un profesionālo sportu.

Sporta pasākumu dažādošana visām vecuma grupām, veselīga dzīvesveida nodrošināšanai.

Atbalstīsim aktīvu kultūras dzīvi pagastos, finansējuma palielināšanai pašdarbības kolektīvu vajadzībām un kultūras iestādēm.

Veicināsim bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu.

Atbalstīsim bezmaksas brīvpusdienu piešķiršanu 1.- 9. klasēm, un arī visiem pirmsskolas iestāžu audzēkņiem.

Atbalstīsim skolēnu prēmēšanu par sasniegumiem.

Aktivizēsim saturīgu kultūras pasākumu organizēšanu.

Atbalstīsim tehnikuma sporta kompleksa atjaunošanu.

Atbalstīsim brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcijas turpinājumu ar racionālu projektu, nodrošinot dēļu grīdas segumu un skatuves nojumes izbūvi.

Izdosim grāmatu par Kandavas vēsturi 100gadu laika griežos.

 

Sociālais darbs un veselības aprūpe

Iestāsimies par vides pieejamību un sociālā budžeta palielināšanu, rūpēs par vismazāk aizsargāto sabiedrības daļu - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenēm, audžubērniem, bāreņiem un pensionāriem.

Vienreizēju pabalstu piešķiršana katru gadu politiski represētajiem.

Pieejama veselības aprūpe novadā, izremontētās koplietošanas telpās (poliklīnika).

Saglabāsim veselības aprūpes pieejamību katra pagasta administratīvajā centrā.

Atbalstīsim jaunos vecākus, kā arī ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijā.

 

Sabiedrība un drošība

Veicināsim iespēju atgriezties ģimenēm, radot labvēlīgus priekšnosacījumus (bērnu audzināšana, brīvais laiks, infrastruktūra).

Pastiprināts pašvaldības policijas darbs nakts režīmā.

Satiksmes drošības uzlabošana Kandavas pilsētā un novadā.

Mūsdienīgu novērošanas kameru uzstādīšana stratēģiski nozīmīgās vietās.

Dažādu paaudžu un sociālo grupu komunikācijas veicināšana.

Atbalstīsim tradīciju saglabāšanu, sabiedrības saliedēšanu, brīvprātīgā darba veicināšanu, ģimenes vērtību popularizēšanu un saturīgu brīvā laika pasākumu organizēšanu kopīgu mērķu sasniegšanai. Kopā varam!