1

Roberts Ozols

2

Viesturs Teicāns

3

Gatis Jansons

4

Oskars Treilihs

5

Juris Skrīvelis

6

Aivars Gailītis

7

Kristīne Kalniņa

8

Laura Siliņa

9

Ervīns Lindemanis

10

Romans Kuļpa

11

Pēteris Pavlovskis

12

Inga Birzniece

13

Daina Eniņa

14

Jānis Krastiņš

15

Vija Daubure

16

Vineta Kļava

17

Kristaps Kunderts

18

Lolita Rudzīte

 

LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS
PROGRAMMA
2017.GADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
ĶEGUMA NOVADĀ

PAR ATTĪSTĪBU ZAĻĀ VIDĒ!

Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis ir attīstības ilgtspēja - tāda valsts un pašvaldību politika, kas ļauj savienot augstiem dzīves standartiem atbilstošu ekonomiku un infrastruktūru ar savas zemes vides saglabāšanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un tradīciju cienīšanu, sabiedrības ekoloģiskās apziņas vispusīgu attīstību.

Latvijas Zaļās partijas Ķeguma novada domes deputātu kandidātu mērķis ir sabalansēti attīstīt visu Ķeguma novadu, rūpējoties par izglītību, kultūru, dzīves vidi, veicinot novada iedzīvotāju nodarbinātības iespējas, attīstot infrastruktūru un nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldības iestādēs. Mūsu deputātu kandidātu darbības pamatprincipi ir profesionalitāte (izglītība, administratīvā un darba pieredze), atklātība (plānoto pasākumu apspriešana, atskaites par padarīto) un demokrātiska lēmumu pieņemšana (sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, interešu grupām, biedrībām, iedzīvotāju aptaujas utt.).

Mūsu galvenie mērķi tuvākajos gados ir sekmīgi pabeigt uzsāktos un realizēt jaunus pašvaldības projektus novadam svarīgās jomās:

 

INFRASTRUKTŪRA

uzsākt siltumenerģijas ražošanu, panākot siltumtarifu samazināšanu Ķeguma pilsētā;

izveidot pašvaldības atbalsta sistēmu daudzdzīvokļu ēku renovācijai un siltināšanai;

turpināt uzsākto ikgadējo lauku ceļu atjaunošanas programmu, piesaistot Valsts kases kredītu līdzekļus;

sadarbībā ar Satiksmes ministriju panākt Ķeguma prospekta (valsts autoceļa P8 Ķegums – Inciems posma) rekonstrukciju, t. sk. izveidojot gājēju celiņus HES dambja zonā, un valsts autoceļa V969 asfaltēšanu posmā Rembate – Siguldas šoseja;

sadarbībā ar Aizsardzības ministriju pilnībā rekonstruēt NBS lidlauka pievedceļu - pašvaldības autoceļu Lielvārde - Misiņi;

izbūvēt Kuģu ielu līdz savienojumam ar Ogres ielu Ķeguma pilsētā;

nodrošināt Birzgales ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, aprīkojot arī otro urbumu;

realizēt Daugavgrīvas ielas rekonstrukcijas projektu Ķeguma pilsētā;

pabeigt uzsākto Ķeguma jauno kapu izveidošanu un labiekārtošanu;

pabeigt Tomes ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju un sakārtošanu;

izstrādāt projektu un rekonstruēt Ogres ielu Ķeguma pilsētā;

uzsākt un pakāpeniski (ikgadēji) asfaltēt noslogotākās Ķeguma, Birzgales un Rembates ielas, rekonstruēt to apgaismojumu;

 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS

nepieļaut izglītības reformas ietvaros plānoto Birzgales pamatskolas un Ķeguma vidusskolas likvidāciju, attīstot specializāciju informācijas tehnoloģiju nozarē;

izbūvēt bērnudārza “Gaismiņa” piebūvi, nodrošinot nepieciešamo bērnudārza vietu skaitu un speciālas telpas skolas stadiona darbības aktivizēšanai;

izveidot bērnudārza “Gaismiņa” filiāli Rembates centrā;

rekonstruēt ēku Rīgas ielā 12, t. sk. izveidojot ceremoniju norisei piemērotas Ķeguma dzimtsarakstu nodaļas telpas un apkārtnes labiekārtojumu;

pabeigt Ķeguma pilsētas parka izveidošanu un labiekārtošanu teritorijā starp Liepu aleju un Ķeguma prospektu, veidojot atpūtas un izklaides zonas;

turpināt novada sportistu un pašdarbnieku atbalstu dažādās sacensībās un skatēs;

 

DROŠĪBA

centralizētas Ķeguma pilsētas videonovērošanas sistēmas izveidošana, iekļaujot sistēmā videonovērošanas kameras pašvaldības iestādēs un sabiedriskās vietās;

pašvaldības policijas materiālās bāzes uzlabošana un darba aktivizēšana;

 

VIDES AIZSARDZĪBA

finansiāli atbalstīt un veicināt pieslēgumu izveidošanu centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām novada apdzīvotajās vietās;

atjaunot licencētās makšķerēšanas iespēju Ķeguma HES lejas bjefā un nodrošināt Daugavas krastu sakopšanu pašvaldības teritorijā;

pabeigt Ķeguma publiskās peldvietas labiekārtošanu, norobežojot teritoriju un nostiprinot krastmalu;

turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu novada apdzīvotajās vietās;

 

SABIEDRĪBAS IESAISTE

turpināt un attīstīt nevalstisko organizāciju atbalsta sistēmu;

pilnveidot un paplašināt iedzīvotāju projektu konkursu nolikuma realizāciju;

 

SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un pieauguma ierobežojumus;

izveidot Dienas centrus Rembatē un Birzgalē;

paplašināt Sociālās aprūpes centru, rekonstruējot Rembates pamatskolas veco ēku un sporta zāli centra vajadzībām, nodrošinot vismaz 100 aprūpējamo vietas;

turpināt un attīstīt pašvaldības sociālo atbalstu (trūcīgie, maznodrošinātie, pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes utt.)

 

MĒS ESAM PAR KONKRĒTU RĪCĪBU, PAR KONKRĒTIEM DARBIEM !