1

Normunds Raubiška

2

Armands Troska

3

Everita Pazāne

4

Vita Ozola

5

Andris Matesovičs

6

Jānis Paegle

 

Latvijas Zaļās partijas
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma Lielvārdes novadā

 

Mērķis – attīstīts novads, kur galvenā vērtība ir sakoptā un tīrā vidē mītošs, vispusīgi izglītots cilvēks, kurš ir spējīgs nodrošināt savu ģimeni. Novads, kurā radīta vide, lai iedzīvotāji vēlās apmesties uz pastāvīgu dzīvi.

 

Ekonomikā un uzņēmējdarbībā

Atbalstīt mazo, vidējo un individuālo uzņēmējdarbību;

Iesaistīt visus uzņēmējus un iedzīvotājus, kuri ir ieinteresēti sadarbībā, novada ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

Kopā ar uzņēmējiem un aktīviem novada iedzīvotājiem strādāt pie jaunu darba vietu radīšanas, maksimāli cenšoties izmantot ES un citus pieejamos ārvalstu finanšu instrumentus;

Radīt uzņēmējiem draudzīgu un labvēlīgu vidi jaunu investīciju piesaistei, izmantojot likumos noteiktās iespējas;

Atbalstīt lauku saimniecību attīstību, to ražotās produkcijas popularizēšanu;

Veidot sadarbību ar citiem novadiem tūrisma jomā, popularizēt un atbalstīt novadā darbojošos lauku tūrisma uzņēmumus un tūrisma objektu apsaimniekotājus;

Veicināt amatniecības un mājražotāju kā individuālo komersantu darbību;

 

Izglītībā

Attīstīt novada mācību iestādes, nodrošinot visiem novada bērniem vienlīdz kvalitatīvu izglītību, izmantojot mūsdienīgus mācību risinājumus, veicināt pedagogu profesionālo pilnveidošanos un izaugsmi;

Iespēju robežās nodrošināt novada izglītības iestādes ar maksimāli plašu apmaksātu mācību līdzekļu, tostarp, moderno tehnoloģiju, klāstu;

Stimulēt bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstību;

Atbalstīt novada jauniešu apvienību un organizāciju iniciatīvas;

Veicināt novada iedzīvotāju iespējas mūžizglītības un interešu izglītības jomās;

 

Sociālajā jomā

Izvērtēt un pilnveidot kritērijus, kas nosaka pabalstu un citu sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību, kā prioritāti nosakot ģimenes ar bērniem un vientuļos pensionārus;

Rūpēties par taisnīgu līdzekļu sadalījumu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, pretī prasot iesaistīšanos sabiedriskajos darbos, piemēram, novada labiekārtošanā u.c.

 

Novada dzīves vidē

Optimizēt ceļu fonda izlietojumu, pieprasīt no valsts veikt plānotos darbus ceļu sakārtošanā novada teritorijā, piesaistīt ES finansējumu ceļu izbūvē un uzlabošanā;

Motivēt un piesaistīt jaunus, kvalificētus speciālistus izvēlēties novadu kā savu darba vietu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu medicīnisko aprūpi un brīvā laika un interešu/mūžizglītības iespējas;

Atbalstīt izglītojošu un novada attīstību sekmējošu jauniešu organizāciju darbību novadā;

Attīstīt ikvienam saprotamu un pieejamu novada pārvaldes struktūru, sniegt saprotamu un viegli uztveramu informāciju par pašvaldības līdzekļu izlietojumu un plānoto attīstību- pašvaldības administrācijai jākalpo nodokļu maksātājiem, nevis otrādāk;

Veicināt gan pašvaldības, gan privātā īpašumā esošo teritoriju sakopšanu;

Turpināt apdzīvoto centru labiekārtošanu – apgaismojuma, ūdenssaimniecības, apkures uzlabošanu un apzaļumošanu;

Iestāties par atjaunojamo energoresursu un zaļās enerģijas izmantošanu novada komunālajā saimniecībā.