1

Artūrs Mangulis

2

Ineta Tamane

3

Andrejs Ceplītis

4

Edīte Strazdiņa

5

Sarmīte Ozoliņa

6

Aivis Plotiņš

7

Ojārs Atslēdziņš

8

Juris Kusiņš

9

Ieviņa Piļka

10

Ilze Zvirgzdiņa

11

Antra Stafecka

12

Rolands Pauliņš

13

Mārtiņš Leja

14

Ivars Ziemelis

15

Ainars Bumbieris

16

Āris Šeikins

17

Ivars Dubra

18

Oskars Zaļkalniņš

19

Agita Grīnberga

20

Pēteris Dimants

 

Latvijas Zaļās partijas programma Ogres novada pašvaldības vēlēšanām 2017

 

Vēlamies, lai Ogres novads būtu vieta, kurā ikviens iedzīvotājs vēlētos dzīvot, strādāt, veidot ģimeni un pavadīt vecumdienas. Esam izvirzījuši trīs galvenos mērķus- drošība par nākotni, harmoniska novada attīstība, izglītota un sociāli atbildīga sabiedrība, kas rūpējas par tautas un dabas vērtību saglabāšanu.

 

DROŠĪBA PAR NĀKOTNI

 

• Atbalstīsim un attīstīsim zaļo pasaules uztveri un dzīves veidu , katram iedzīvotājam nodrošinot tiesības uz veselīgu pārtiku un tīru vidi.

• Nodrošināsim efektīvu, neatkarīgu, uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu apkures sistēmu visā novadā, garantējot stabilitāti.

• Iestāsimies par atkritumu šķirošanu izglītības iestādēs, uzņēmumos, mājsaimniecībās.

• Mazināsim plūdu draudus Ogrē, iztīrot upes gultni, izbūvējot aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā.

• Uzlabosim transporta infrastruktūru un drošību uz ceļiem, izbūvējot tuneli zem dzelzceļa, turpinot sakārtot gājēju un veloceliņu tīklu, velonovietnes.

• Stiprināsim pašvaldības policiju drošas vides uzturēšanai novadā, īpaši izglītības iestādēs. Pabeigsim piekļuves ceļu, stāvlaukumu sakārtošanu pie skolām.

• Pilnveidosim pabalstu sistēmu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

• Rūpēsimies par primārās, sekundārās veselības un rehabilitācijas pieejamību. Atbalstīsim Ogres rajona slimnīcas attīstību.

• Turpināsim darbu pie vēsturiskā valsts un vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanas. Atjaunosim Zelta liepu, Sanatoriju un Tautasnamu.

• Pārstāvēsim novada intereses valsts līmenī, sekmējot reģionus atbalstošu politiku.

 

HARMONISKA NOVADA ATTĪSTĪBA

 

• Turpināsim aktīvi apgūt ES struktūrfondus.

• Veicināsim uzņēmējdarbību novadā, atbalstot dzīvojamā fonda un infrastruktūras attīstību. Atbalstīsim ekoloģiski tīru produktu ražošanu novadā, elektromobiļu, LED un citu moderno tehnoloģiju jomā.

• Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, vietējās produkcijas noietu, tirgus laukumu sakārtošanu, lauku ceļu uzturēšanas fonda palielināšanu.

• Stiprināsim Ogres Biznesa inovāciju centra darbību, atbalstīsim jaunos uzņēmējus.

• Atbalstīsim jauniešu radošās aktivitātes un darbu vasarā. Izbūvēsim skeitparku un Jauniešu māju Ogrē.

• Turpināsim finansēt projektus “RADI Ogres novadam”, “Veidojam vidi ap mums”, vasaras nometnes, kā arī sakrālā mantojuma saglabāšanas projektus.

• Nodrošināsim dienesta viesnīcu attīstību, uzlabojot izglītības, sporta, kultūras, tūrisma u.c. aktivitāšu pieejamību.

• Atbalstīsim NVO un sporta klubus novadā.

• Turpināsim attīstīt tūrisma un sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltot parkiem, ūdenstilpnēm, ekotūrismam un ūdens tūrismam.

• Atjaunosim upju gultņu caurplūdi, ainavisko izskatu, kā arī zivju resursus upēs un ezeros.

• Uzbūvēsim lauku estrādes Taurupē, Madlienā. Stiprināsim Ogres kā zaļās kūrorta pilsētas tēlu, rekonstruēsim pilsētas skvēru, kultūras centra telpas un kāpnes.

• Uzlabosim sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, renovējot ēku Upes prospektā 16.

• Attīstīsim aprūpes mājas pakalpojumu visā novadā. Izveidosim daudzfunkcionālus dienas centrus novadā- senioriem, bērniem ar īpašām vajadzībām, personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

IZGLĪTOTA SABIEDRĪBA

 

• Nodrošināsim kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības pieejamību visā novadā, garantēsim atbalsta pasākumus bērnudārzos, skolās. Stiprināsim dabas zinību, uzņēmējdarbības, humanitāros virzienus skolās.

• Atbalstīsim novada ECOskolas, veicināsim vides aktivitātes visās skolās.

• Turpināsim veidot tradīcijas valsts patriotiskajā audzināšanā katrā ģimenē, skolā,visā sabiedrībā.

• Pabeigsim Ogres 1.vidusskolas ēkas, sporta bāzes rekonstrukciju. Uzcelsim jaunu, energoefektīvu Ogres Valsts ģimnāzijas ēku kopā ar modernu sporta kompleksu. Izbūvēsim stadionus pie Jaunogres un Suntažu vidusskolām.

• Nodrošināsim vietas bērnudārzos visiem mūsu novada bērniem pirmskolas vecumā, izveidojot jaunu PII filiāli Parka ielā, jaunu grupu Ogresgalā, atjaunojot PII “Bitīte”, saglabāsim bērniem pirmskolas izglītības iespēju pagastos.

• Nodrošināsim kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītību mūzikā, mākslā, sportā, kā arī interešu izglītībā un tehniskajā jaunradē.

• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību, nodrošinot to dalību valsts un novada pasākumos.

• Aktivizēsim tautas sportu, jauno ģimeņu aktivitātes, popularizējot aktīvu dzīvesveidu.

• Garantēsim pakāpenisku brīvpusdienu piešķiršanu visu novada izglītības iestāžu audzēkņiem no 5 gadiem līdz 9.klasei.

 

Lai novads zaļo!