1

Mārtiņš Prīsis

2

Ģirts Neija

3

Jānis Kažotnieks

4

Rasma Skruļa

5

Raimonds Elpe

6

Artūrs Vaselis

7

Vidmants Staņevičus

8

Andris Ozoliņš

9

Andrejs Valters

10

Rinalds Vācers

11

Marina Cīrule

12

Igors Baimanovs

13

Ziedonis Jorens

14

Jaroslavs Orbidāns

15

Jānis Rozentālbergs

16

Kārlis Dinsbergs

17

Ronalds Strazds

 

Latvijas Zaļās partijas
Ozolnieku novada programma pašvaldību vēlēšanām

Latvijas Zaļās partijas galvenās vērtības ir laimīgi un ar pašvaldības darbu apmierināti novada iedzīvotāji, kā arī sakopta un zaļa vide, kurā gan novada iedzīvotāji, gan novada viesi vēlas pavadīt savu brīvo laiku un jūtas komfortā ar sevi.

Lai to panāktu organizēsim atklātu un visiem saprotamu pašvaldības un to iestāžu darbu, kas būs vērsts novada ilgtspējīgai attīstībai un mūsu iedzīvotāju interešu realizācijai. Lēmumus pieņemsim novada un iedzīvotāju, nevis atsevišķu grupu vai indivīdu interesēs.

Rūpēsimies par visu novada pagastu vienlīdzīgu attīstību – nodrošināsim infrastruktūras uzlabošanu, kultūras pasākumu pieejamību, sporta un atpūtas vietu labiekārtošanu, bērnu rotaļu laukumu izbūvi visā novada teritorijā. Novadnieku viedoklis būs svarīgs lēmumu pieņemšanā, projektu realizācijā un novada attīstībā.

Veicināsim investīciju piesaisti ražošanas un tautsaimniecības jomā, kā arī ievērojami uzlabosim ES finansējuma piesaisti pašvaldības un iestāžu realizētajos projektos.

Kopā veidosim tādu novadu, kurā mēs paši gribam dzīvot, veidot savas ģimenes un būt drošiem, ka mūsu domas tiek uzklausītas un atbalstītas!

 

Izglītība

Esam panākuši, ka skolās un bērnudārzos ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana, iesākto turpināsim, liekot uzsvaru uz novadnieku audzēto produktu klāstu;

Ar pašvaldības iespējām un privāto iestāžu palīdzību nodrošināsim visiem novada bērniem iespēju apmeklēt bērnudārzu bez rindas;

Panāksim, ka interešu izglītība, tajā skaitā vasaras nometnes, būs daudzveidīgas un visiem pieejamas novada teritorijā, tādējādi radot jaunas darba vietas un veicinot lokālpatriotismu mūsu bērnos;

Uzlabosim izglītības sistēmu visos līmeņos ar papildus finansējumu un kvalificētu speciālistu piesaisti;

Nodrošināsim pamatskolu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, katram novada bērnam.

 

Sports

Uzsāksim darbu pie novada sporta infrastruktūras sakārtošanas darbiem, gan ar pašvaldības, gan ES fondu, gan privāto uzņēmumu atbalstu un nodrošināsim, ka ikvienam novada iedzīvotājiem tā ir pieejama;

Sakarā ar sakārtoto sporta infrastruktūru un novadā pieejamo dabisko vidi, pateicoties novada uzņēmējiem ēdināšanas, medicīnas un tūrisma jomā - panāksim, ka Ozolniekos tiks rīkotas Latvijas sporta komandu izlašu nometnes;

Sakārtosim un attīstīsim kalna teritoriju un Jāņu pļavu, veidojot to kā atpūtas un rekreācijas telpu gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem.

 

Kultūra

Turpināsim sniegt atbalstu pašdarbības kolektīviem un atbalstīsim kultūras pasākumu organizēšanu visā novada teritorijā;

Caur kultūras aktivitātēm veicināsim Ozolnieku bērnu lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu;

Izveidosim katra pagasta centrā vietu ar patstāvīgu valsts karoga vietu;

Apvienosim esošās Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.

 

Infrastruktūra

Panāksim, ka Ozolnieku novada kapitālsabiedrība „Ozolnieku KSDU” strādā iedzīvotāju interesēs un sniedz visiem pieejamus un saprotamus pakalpojumus visā novada teritorijā;

Ar iedzīvotāju līdzdalību turpināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes procesu visā novada teritorijā;

Sakārtosim Rīgas un Skolas ielu krustojumu izveidojot apļveida satiksmes mezglu;

Turpināsim ielu, ietvju remontdarbus, tajā skaitā „guļošo policistu” izveidi Ozolnieku, Branku, Ānes, Garozas un Salgales ciemos;

Panāksim ievērojamus uzlabojumus ietvju un ceļu tīrīšanā ziemas periodā;

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu sakārtošana visā novada teritorijā.

 

Sociālā politika

Veicināsim NVO, labdarības kustību, novada jauniešu centru un brīvprātīgo iesaistīšanu sociālo jautājumu risināšanā un sadarbību ar Sociālo dienestu;

Sakārtosim novada dzīvojamo fondu un sociālo pabalstu sistēmu tā, lai palīdzību saņemtu tie, kuriem tā visvairāk nepieciešama;

Izvērtēsim Pašvaldības policijas funkcijas un darba efektivitāti, panākot, ka tiek uzlabota drošības situācija novadā;

Izveidosim jaunus un sakārtosim esošos sociālos punktus katrā pagastā.

 

Komunikācija

Būsim atvērta un zaļi domājoša pašvaldība - strādāsim atbildīgi un visiem saprotami, atbalstīsim jaunas idejas un komunicēsim ar novadniekiem;

Ar pilotprojektu palīdzību (vietējo uzņēmēju tirdziņš, gada cilvēka nominācija, kopīgi radīti infrastruktūras objekti) veicināsim novadnieku un uzņēmēju socializēšanos un kopīgu svētku svinēšanu;

Iesim līdzi laikam un tehnoloģijām – būsim aktīva pašvaldība sociālajos tīklos, rīkosim sapulces un domes sēdes ārpus darba laika un dažādās novada vietās. Iesaistīsim savā darbā visa vecuma, sociālā stāvokļa un nacionalitātes iedzīvotājus, veicinot kopības sajūtu.