1

Pēteris Rožinskis

2

Arnis Opolais

3

Ilga Pokšāne

4

Maigonis Mediņš

5

Jāzeps Ivanāns

6

Aigars Trūps

7

Margarita Krole

8

Inese Kunakova

9

Dina Staškeviča

10

Janīna Šelegoviča

11

Marija Bernāne

12

Jeļena Harlamova

13

Aina Tumašova

14

Marija Giluče

15

Dainis Alžāns

16

Elvīra Strautmane

17

Alberts Upenieks

18

Inguna Rubane

 

“Latvijas Zaļās partijas”
priekšvēlēšanu programma Riebiņu novada pašvaldības vēlēšanām

 

Veicināsim novada attīstību harmonijā ar dabu un sevi

 

Mūsu mērķis ir nodrošināt Riebiņu novadā godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Mūsu prioritāte ir saimnieciskās darbības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa vairošana. Piesaistot investīcijas, turpināsim ceļu un lielāko ciemu infrastruktūras sakārtošanu, panākot, ka arī Silajāņu pagasta ciems būs beidzot sasniedzams pa asfaltētu ceļu Silajāņi - Riebiņi, padarīsim mūsu novadu pievilcīgu sev, uzņēmējiem un ciemiņiem. Mēs esam komanda, kas ir pierādījusi sevi darbos, un esam apņēmības pilni īstenot šo programmu līdz 2021.gadam, veidojot novadu rosīgu, sakārtotu un drošu:

 

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE

•Panāksim laipnu un profesionālu novada darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem;

•Regulāri informēsim iedzīvotājus par paveikto;

•Nodrošināsim taupību un caurskatāmību budžeta līdzekļu izlietošanā;

•Nepieļausim birokrātiskā aparāta palielināšanu un korupciju iestāžu darbā.

 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS, JAUNATNE

• Piešķirot līdzfinansējumu, atbalstīsim novada nevalstisko organizāciju projektus, arī turpmāk organizēsim mazo grantu projektus iedzīvotājiem, kā arī konkursa kartībā piešķirsim grantus biznesa uzsākšanai jaunajiem uzņēmējiem;

•Turpināsim atbalstīt reliģiskās draudzes, iespēju robežās piešķirot finansējumu dievnamu remontiem;

•Nodrošināsim iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku gan sportojot, gan iesaistoties mākslinieciskajā pašdarbībā;

•Veidosim jauniešiem pievilcīgu vidi, kurā ir vērts atgriezties.

 

IZGLĪTĪBA,KULTŪRA UN TŪRISMS

•Nodrošināsim atjaunotā Riebiņu kultūras centra un visu pagastu kultūras namu darbību, organizējot pasākumus un aktivitātes dažādu vecumu apmeklētājiem;

•Kopsim tradicionālo kultūras mantojumu un finansiāli atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvus;

•Pilnveidosim tūrisma nozares darbu novadā;

•Turpināsim Ģeļenovas ezera krasta labiekārtošanu, to izveidojot par iedzīvotājiem pievilcīgu atpūtas un novada ezeru svētku svinēšanas vietu;

•Labiekārtosim projekta ietvaros Riebiņu parku un estrādi, tīrīsim Feimankas upes dīķu gultni un krastus;

•Veiksim Galēnu un Riebiņu skolu iekštelpu un R.Mūka muzeja ēkas remontdarbus;

•Projekta ietvaros izbūvēsim modernu sporta stadionu ar labiekārtotu teritoriju un hokeja laukumu Riebiņos;

•Modernizēsim mācību aprīkojumu izglītības iestādēs;

•Veiksim Sīļukalna un Rušonas tautas namu siltināšanas darbus un centrālapkures ierīkošanu.

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE

•Paplašināsim un labiekārtosim novada pansionāta telpas Gailīšos, pielāgojot bijušās Gailīšu pamatskolas ēku;

•Sniegsim atbalstu ģimenes ārstu prakses vietu uzturēšanai;

•Sadarbojoties ar Valsts Nodarbinātības aģentūru, bez darba palikušajiem dosim iespēju strādāt sabiedriskus darbus;

•Turpināsim nodrošināt brīvpusdienas visiem skolēniem, kuri mācās novada skolās;

•Nodrošināsim bezmaksas autobusa pārvadājumus skolēniem un pabalstu piešķiršanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, represētajiem, kā arī apmaksātu mājas aprūpi slimniekiem.

 

INFRASTRUKTŪRA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

•Piesaistot ERAF finansējumu turpināsim Stabulnieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu atjaunošanu, Riebiņu un Gailīšu ciemos apgaismojuma ierīkošanu;

•Nodrošināsim bruģēta gājēju celiņa izbūvi un automašīnu stāvlaukuma atjaunošanu Stabulnieku ciemā;

•Turpināsim novadā kapsētu labiekārtošanu, iestāžu teritoriju, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, piebraucamo ceļu sakārtošanu;

•Turpināsim pašvaldības ceļu rekonstrukciju un remontus, piesaistot ES fondu finansējumu, visos novada pagastos, divu gadu laikā atjaunojot līdz 20 km grants un melnā ceļu seguma;

•Turpināsim informatīvo zīmju uzstādīšanu novada teritorijā uz ceļiem, lai nodrošinātu ciemu un saimniecību atpazīstamību;

•Pārskatīsim neizmantoto pašvaldības ēku tālākas izmantošanas iespējas, nododot tās nomā uzņēmējiem;

•Normatīvo aktu noteiktā kārtībā piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides jaunajiem uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām, noteiktu kategoriju iedzīvotājiem;

•Piesaistot projektu finansējumu, nodrošināsim zivju mazuļu ielaišanu novada lielākajos ezeros, padarot tos interesantus makšķerniekiem un atpūtniekiem.

 

Riebiņu novada pastāvēšana un ilgtermiņa attīstība ir mūsu iedzīvotāju rokās, mūsu pašu spēkos un interesēs. Mums ir konkrēti mērķi, atvērta un pozitīva domāšana, spēks darboties un prasmes rīcībai. Mēs ticam veiksmei.