1

Eva Kārkliņa

2

Mareks Štāls

3

Jānis Megnis

4

Haralds Valdemārs

5

Uldis Feldbergs

6

Jānis Kalniņš

7

Ligita Šnore

8

Erna Grīnvalde

9

Inga Kalniņa

10

Inga Lēmane

11

Ilona Zvaigzne

12

Inga Otmane

 

Turpināsim strādāt saskaņā ar Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Attīstības programmu, Investīciju plānu un pašvaldības saistošiem noteikumiem. Kā prioritāri veicamos uzdevumus esam izvirzījuši:

- Pašvaldības ceļu uzturēšanas un saglabāšanas plāna izstrādāšana, lai secīgi atjaunotu vai saremontētu seguma virskārtu un asfaltēto ceļu segumu.

- Darba turpināšana pie ūdenssaimniecības projekta Rojā III kārtas.

- Darba turpināšana pie daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem un to realizēšanas.

- Darba turpināšana pie finansējuma piesaistīšanas Rojas stadionam un hokeja laukumam, kā arī pārējās stadiona teritorijas aprīkošana ar jaunu inventāru un iespējām aktīvai atpūtai un sportam.

- Ielu apgaismojuma izbūves turpināšana Rojā un Rudē.

- Kaltenes kluba renovācija un apkārtnes labiekārtošana.

- Jaunatnes politikas dokumentu izstrādāšana un īstenošana.

- Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, kas atbilstu katra izglītojamā individuālajām vajadzībām.

- Sadarbībā ar privātiem partneriem priekšostu izbūve, izveidojot kuģu defragmentēšanas slipu un kravas terminālu. Krasta nostiprinājuma izbūve un peldošo piestātņu uzstādīšana līdz 60 viesu jahtu uzņemšanai. Vidi degradējošo objektu likvidēšana Rojas ostas teritorijā.

- Sadarbības turpināšana ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Rojas novada pensionāru apvienību, senioru klubiņiem "Rūķi" un "Liedags", Rojas novada Invalīdu biedrību.

- Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošana un integrēšana sabiedrībā.

- Esošo tūrisma apskates objektu saglabāšana un uzturēšana, un jaunu objektu izveidošana Rojas novada teritorijā.

- Rojas vārda popularizēšana, iedibinot jaunas kultūras, mākslas, mūzikas un aktīva dzīves veida tradīcijas Rojas novadā, kā arī jau esošo tradīciju saglabāšana.