1

Māris Zusts

2

Inta Vanaga

3

Vineta Vovere

4

Ivars Naumanis

5

Krista Vīndedze

6

Inese Vārna

7

Aivars Sproģis

8

Inga Dobuma

9

Raimonds Čukna

10

Ginta Andersone

11

Madars Roga

12

Svetlana Blūma

13

Inta Briede

14

Inga Salniņa

15

Gunta Āboliņa

16

Egils Geisters

17

Klāvs Baikovs

18

Anna Elza Zariņa

19

Jānis Vizulis

20

Inta Ķikure

 

„Latvijas Zaļās partijas” programma

 

Mūsu darbības prioritātes:

1. Tīrs gaiss un apkārtējā vide.

2. Pašvaldības nejēdzīgo tēriņu samazināšana.

3. Pašvaldības ieņēmumu palielināšana.

4. Iedzīvotājiem draudzīga pašvaldība.

5. Interesants novads ceļotājiem.

 

Zaļā programma

1. Veiksim nepārtrauktu gaisa kvalitātes kontroli visās potenciāli bīstamajās vietās Saldus novadā.

2. Atbalstīsim vietējo zemnieku produkcijas iekļaušanu izglītības iestāžu ēdienkartēs.

3. Realizēsim novada parku un skvēru plānu.

4. Atjaunosim konkursu „Sakoptākā sēta”.

 

Pārmaiņas

1. Reorganizējot Saldus novada p/a „Saldus TIKS centrs” (2017.gada budžets - 850 009 eiro), pārdalīsim funkcijas:

• kultūra - „Kultūras aģentūrai”,

• tūrisms un sabiedriskās attiecības - pašvaldībai,

• sports - Saldus Sporta skolai.

2. Izveidosim stipendiju fondu medicīnas programmu studentiem, kuriem pēc augstskolas beigšanas sava prakse būs jāveido Saldus novadā.

3. Izveidosim pašvaldības dzīvojamo fondu jauniem speciālistiem.

4. Rīkosim novada vadības tikšanos ar iedzīvotājiem reizi ceturksnī.

5. Iesaistīsim visu sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, būsim atklāti un veidosim pozitīvu attieksmi.

6. Publicēsim portālā www.saldus.lv visus novada pašvaldības noslēgtos līgumus.

 

Tūrisms

1. Popularizēsim novada atpazīstamību Latvijas mērogā.

2. Izvietosim uz autoceļa Rīga – Liepāja oriģinālas norādes uz pilsētas centru.

3. Atjaunosim esošās un veidosim jaunas dabas takas Saldus pilsētā un novadā.

4. Organizēsim Saldū ikgadēju starptautisku koru festivālu.

5. Radīsim novada „Ceļotāju Magnētu”.

 

Finanses un attīstība

1. Veiksim pašvaldības funkciju auditu.

2. Veiksim pašvaldības administrācijas darbinieku pienākumu izvērtējumu un optimizāciju.

3. Veidosim sabalansētus pagastu un pilsētas budžetus.

4. Ievērosim godīgu un vienādu attieksmi pret visām novada iestādēm un pagastiem.

5. Iegūsim novadam svarīgo projektu realizācijai valsts finansiālo atbalstu.

6. Atbalstīsim vietējos uzņēmumus un mājražotājus.

7. Pārstāvēsim novada uzņēmumu intereses LR Ministru kabinetā un ministrijās.

 

Izglītība

1. Sniegsim vienādu atbalstu Saldus un Druvas vidusskolām Valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai.

2. Noteiksim visās pašvaldības interešu izglītības iestādēs (mākslas, mūzikas, sporta skola) vienotu audzēkņu maksu – 1,00 EUR mēnesī.

3. Izstrādāsim loģiskus izglītojamo pārvadāšanas maršrutus.

4. Pastiprināti veltīsim uzmanību izglītojamo uzvedības un atkarīgo vielu lietošanas problēmu novēršanai.

5. Veidosim visām novada pirmskolas iestādēm vienotu, publiski pieejamu uzņemšanas rindu.

6. Izveidosim Kompetenču attīstības centru bijušajā 1.vsk ēkā.

 

Kultūra un sports

1. Atjaunosim Kultūras namu Saldū, Brīvības ielā 16.

2. Atjaunosim Kalnsētas parka estrādi un izstrādāsim pagastu estrāžu atjaunošanas plānu.

3. Pārdosim „SALDUS RADIO” brīvā izsolē (2017.gada budžets- 54 904 EUR).

4. Organizēsim sakārtotajā Saldus sporta infrastruktūrā Latvijas, Eiropas mēroga sacensības un sporta nometnes.

5. Atbalstīsim BK „Saldus” atgriešanos LBL 1. divīzijā.

 

Sociālā sfēra

1. Atbalstīsim ģimenes:

a) palielināsim līdz 200,00 EUR pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem;

b) pārskatīsim ēdināšanas izmaksu aprēķināšanas pamatprincipus visās pirmsskolas izglītības iestādēs.

2. Ieviesīsim jaunus sociālo pakalpojumus:

a) nakts patversme Saldū,

b) servisa dzīvokļi ar aprūpes iespējām cilvēkiem ar invaliditāti;

c) atvērsim nodarbinātības darbnīcas un izveidosim dzīvokļus personām ar īpašām vajadzībām.

 

Seniori

1. Organizēsim senioriem visā novadā tematiskus svētku pasākumus.

2. Ieviesīsim seniora ieejas biļeti visos pašvaldības rīkotajos pasākumos.

3. Izrādīsim cieņu un turpināsim godināt novada seniorus un dižjubilārus.

 

Saimnieciskā sadaļa

1. Nodrošināsim bezmaksas tualešu pieejamību Saldus pilsētā.

2. Realizēsim novada grants ceļu atjaunošanas plānu.

3. Pakāpeniski realizēsim novada gājēju celiņu, trotuāru atjaunošanas plānu.

4. Novērsīsim pilsētas apgaismojuma nejēdzības.

 

Drošība

1. Ieviesīsim obligātas Pašvaldības policistu apgaitas pilsētā.

2. Paplašināsim videonovērošanas kameru tīklu.

3. Atbalstīsim Jaunsardzi, veidosim ciešāku sadarbību ar Aizsardzības ministriju.

4. Stiprināsim esošos pašvaldības ugunsdzēsēju formējumus.

 

Pagasti

1. Noteiksim pagastiem kopējo budžetu un ļausim pašiem plānot pagasta attīstību.

2. Nodosim interešu izglītības finansējumu un pulciņu izveides iespējas katrai skolai.

3. Izvietosim pagastos norādes uz pagasta ievērojamākām vietām.

4. Izliksim pagastu robežu zīmes uz galvenajiem ceļiem.