1

Alfons Spēks

2

Modris Jaunvalks

3

Raimonda Belicka

4

Olga Blumbaha

5

Gints Lūsis

6

Inga Miķelsone

7

Andis Āboliņš

8

Aina Šteinberga

9

Jānis Silgals

10

Tabita Kalniņa

11

Kārlis Vanags

12

Iveta Kālberga

13

Uģis Ziediņš

14

Ina Krūze

15

Artūrs Ronis

16

Inga Zviedriņa

17

Jānis Baumanis

18

Rudīte Reinfelde

19

Ina Upnere

20

Egils Spade

 

Latvijas Zaļās partijas
Talsu novada programma

 

Mēs esam lepni par savu novadu. Vēlamies, lai tas būtu zaļākais un pārtikušākais novads Latvijā, ar kuru lepojas katrs novadnieks. Novads, kurā ikviens vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģimeni. Novads, kurā izbauda aktīvu un iespējām bagātu jaunību. Novads, kurā pavada mierīgas un pārticīgas vecumdienas. Latvijas Zaļās partijas programma veidota uz novadnieku ieteikumu un priekšlikumu pamata.

 

Izglītība

Radīsim iespējas:

- saglabāt mazās skolas, veidojot tās par vietējiem izglītības centriem, piedāvājot tajās mūžizglītības iespējas

- nodrošināt pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu paaugstināšanai

- nodrošināt psihologu katrā izglītības iestādē

- piešķirt stipendijas novada skolēniem par izciliem sasniegumiem mācībās un mācību olimpiādēs

- pilnveidot brīvdabas aktivitāšu infrastruktūru pie visām izglītības iestādēm

- optimizēt bezmaksas ēdināšanas sistēmu

- skolēnu ēdināšanā nodrošināt veselīgu vietējo ražotāju pārtikas produktu izmantošanu

- atbalstīt jauniešu iniciatīvas un starptautiskos pieredzes projektus

 

Veselība

Nodrošināsim:

- kvalificētu ārstu piesaisti Talsu slimnīcai

- atbalstu ģimenes ārstiem - diennakts pediatra pieejamību Talsos

- ārstu un speciālistu konsultācijas pilsētās un pagastos

- bezmaksas speciālistu konsultācijas pensionāriem, nepilngadīgajiem un grūtniecēm, sadarbībā ar Veselības ministriju

- veselības apdrošināšanu visiem pašvaldības iestāžu (tostarp, izglītības iestāžu, bāriņtiesas, sociālā dienesta u.c.) darbiniekiem, izmaksas paredzot budžetā

 

Infrastruktūra

Atbalstīsim:

- pašvaldības grants un asfalta ceļu tīkla sakārtošanu, piesaistot ES finansējumu

- velo un gājēju celiņu tīkla izveidošanu Talsu novadā

- atkritumu šķirošanas sistēmas sakārtošanu

- suņu pastaigu un apmācību laukuma izveidi, sadarbībā ar kinologu biedrībām

 

Tautsaimniecība un ekonomika

Nodrošināsim:

- nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ražojošajiem uzņēmumiem

- vietējo uzņēmumu darbības atbalstu

- pašvaldības līdzdalību ES struktūrfondu un valsts finansējuma intensīvā apguvē

- siltumenerģijas stratēģijas izveidi

 

Kultūra un tūrisms

Iesaistīsimies:

- novada amatieru un pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā

- kultūras un tūrisma projektu konkursu paplašināšanā

-tūrisma maršrutu tīkla izveidē, ietverot jau esošos apskates objektus un veidojot jaunus pilsētās un pagastos

-viesnīcu un tūrisma servisa pieejamības nodrošināšanā, sadarbībā ar novadniekiem un uzņēmējiem

- videi draudzīga tūrisma atbalstīšanā

 

Sports

Veicināsim:

- tautas sporta attīstību novadā

- labāko sportistu un sporta klubu atbalstu

- bērnu un jauniešu sportu

- sporta infrastruktūras plānveidīgu attīstību

- peldbaseina uzbūvēšanu Talsos

- bezmaksas peldēt apmācību novada 1.- 4. klašu skolēniem

 

Sociālā joma

Nodrošināsim:

- atbalstu daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem

- nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vienīgajam mājoklim

- vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

- sociālo pakalpojuma tīkla pilnveidi

- dienas centra izveidi pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

- pensionāriem un maznodrošinātajiem reizi mēnesī bezmaksas transportu uz novada centru

- divas reizes gadā (Kapu svētki un svecīšu vakars) bezmaksas transportu uz/no pagastu un pilsētu centriem uz kapsētām pagasta / pilsētas robežās

 

Vide un pārvaldība Veicināsim:

- Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu pašvaldībā

- kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pašvaldībā

- e - pakalpojumu pilnveidi

- Zaļā novada deklarācijas izveidi

 

Novada pilsētas un pagasti

Talsi: sakārtosim infrastruktūru velosipēdistiem un gājējiem, nodrošināsim pašvaldības policijas dežūras pie izglītības iestādēm

Stende: sakārtosim tranzīta ielu

Sabile: attīstīsim Vīna kalnu kā kompleksu un mūsdienīgu tūrisma objektu

Valdemārpils: sakārtosim PII „Saulstariņš” rotaļu laukumu

Laidze: izveidosim atpūtas vietu pie Laidzes ezera, sadarbībā ar zemes īpašniekiem

Dursupe: sakārtosim gājēju celiņu un velo infrastruktūru

Vandzene: sakārtosim sporta bāzi un Vandzenes skolas ēku

Pastende: izveidosim gājēju celiņu Pastendē

Spāre: sakārtosim apgaismojumu Spāres centrā un pie Spāres muižas

Pūņas: izveidosim zaļo klasi pie pamatskolas

Jaunpagasts: labiekārtosim izglītības iestādes āra teritoriju

Lauciene: izveidosim bērnu rotaļu laukumu

Ķūļciems: sakārtosim ceļa posmu Stende – Ķūļciems

Lube: sakārtosim atpūtas vietu pie Anužu mājām

Strazde: atjaunosim tiltiņu pie estrādes

Dižstende: uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti

Tiņģere: renovēsim pils fasādi

Ārlava: izveidosim bērnu rotaļu laukumu

 

Par zaļāko novadu Latvijā!