1

Andris Slišāns

2

Aleksandrs Tihomirovs

3

Linda Pužule

4

Elīna Sprukule

5

Dzintars Dvinskis

6

Karina Aleksejeva

7

Biruta Bebina

8

Armīns Matisāns

9

Raitis Boriss

10

Rolands Kuzmins

11

Arnis Bukšs

12

Matīss Pužuls

13

Mārtiņš Pužulis

14

Viktors Pavlovs

15

Raimonds Logins

16

Jolanta Vrubļevska

17

Nauris Konovalovs

18

Mikus Maksimovs

 

Latvijas Zaļās partijas programma Viļakas novada pašvaldības vēlēšanās 2017.gadā

“Domā zaļi, dzīvo zaļi” – vadmotīvs, kas virza mūs paveikt cēlus darbus Viļakas novadā Viļakas novadnieku labsajūtas, labklājības un patriotisma nodrošināšanā.

Viļakas novada galvenā pamatvērtība ir cilvēks neatkarīgi no tā, kādai politiskajai, reliģiskajai vai jebkurai citai pārliecībai pieder. Novada lielākie resursi ir vide, kultūra, uzņēmēji.

Darot, plānojot, lemjot un veidojot Viļakas novada dzīvi, mūsu vērtības un atbildība ir:

• Atklāta pašvaldība;

• Budžeta atklāta sastādīšana;

• Birokrātijas mazināšana;

• Iestāžu darbības efektivitātes palielināšana;

• Cieša sasaiste ar uzņēmējiem – nodokļu maksātājiem, darba devējiem;

• Uzņēmējdarbības vides sakārtošana, uzlabošana, veicināšana, izmantojot pašvaldības un valsts pārvaldes institūciju pieejamos resursus;

• Investīciju piesaistīšanai labvēlīgas vides radīšana;

• pašvaldības īpašumus sakārtošana tādā kvalitātē, lai uzņēmējs ar jaunu biznesa iniciatīvu var uzreiz uzsākt uzņēmējdarbību.

• Komunālo pakalpojumu izvērtēšana – apkures, ūdens un atkritumu tarifu pamatotība. Maksai par pakalpojumu jābūt samērīgai un atbilstošai sniegtā pakalpojuma kvalitātei.

• Ceļu infrastruktūras sakārtošana;

• Pašvaldības nekustamā īpašuma jomas sakārtošana – pašvaldības īpašumam jābūt sakoptam un uzturētam, ja īpašumam nav pielietojuma – jāatrod saimnieks.

• Kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana, popularizēšana;

• Latgaliešu valodas lietošanas nodrošināšana;

• Tūrisma, sporta un kultūras attīstīšana raugoties caur ekonomikas prizmu;

• strādāsim ne tikai uz kultūras pasākumu kvantitāti un daudzveidību, bet arī to kvalitāti, pakāpeniski - vismaz 2 - 4 reizes gadā piedāvājot novada iedzīvotājiem valsts līmeņa skatuves mākslinieku uzstāšanos;

• Kultūras nozares darbinieku atalgojumu sistēmas pārskatīšana, nodrošinot darba samaksu atbilstoši ieguldītajam darba apjomam un kvalitātei;

• Aktīva līdzdarbošanās Latvijas 100gades sagaidīšanas pasākumos;

• Izglītības kvalitātes, pieejamības nodrošināšana, radot priekšnosacījumus mūsu bērnu panākumiem dzīvē;

• Augstas izglītības kvalitātes nodrošināšana visās novada izglītības iestādēs;

• Viļakas Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšana;

• Zaļo iepirkumu ieviešana, sekmējot veselīgu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs;

• Dzīvojamā fonda sakārtošana, atbalstot daudzdzīvokļu māju renovāciju, kapitālo remontu, energoefektivitātes pasākumu veikšanu piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus;

• Sociālo dzīvokļu jauniešiem veidošana;

• Sadarbība ar jauniešiem;

• Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana;

• Jauno ģimeņu atbalstīšana;

• Spēļu, rotaļu laukumu, peldvietu un atpūtas vietu sakārtošana, radīšana un uzturēšana katrā Viļakas novada pagastā un Viļakas pilsētā;

• Novada popularizēšanas Latvijā un ārpus Latvijas robežām;

• Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana dažādu jautājumu izlemšanā, organizējot aptaujas, diskusijas, publiskās apspriešanas un sanāksmes;

Ikvienam solam nodrošināt uz sasvstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības administrācijas darbu, mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanas un realizācijas gaitā, skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā, kompleksu un plānveidīgu pieeju jautājumu risināšanā.

Strādāsim, lai lepotos, ka dzīvojam Viļakas novadā, kur ir cilvēki, kam ir stipra ģimene, mājas, darbs!