JaunumiJaunumi

05.03.2019 12:05

LZP: Valsts meža dienesta atteikums Braku mežā izveidot mikroliegumu ir pretlikumīgs

Valsts meža dienests(VMD) atteicis Latvijas Zaļās partijas(LZP) pieteikumam izveidot mikroliegumu Braku meža bioloģiski vērtīgās daļas aizsardzībai, argumentējot to ar finansējuma trūkumu. LZP priekšsēdētājs Edgars Tavars informē, ka Valsts meža dienesta atteikums ir prettiesisks.

 Ņemot vērā sabiedrības un vides aktīvistu protestus un argumentāciju pret Valsts meža dienesta izsludināto cirsmu izsoli nekustamā īpašumā “Braki” Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pērn Latvijas Zaļā partija iesniedza  VMD pieteikumu mikrolieguma izveidei Braku meža bioloģiski vērtīgākas daļas aizsardzībai, lūdzot nodrošināt, ka šajā teritorijā netiek veikti ciršanas darbi. 

Šī gada februārī VMD Centrālvidzemes virsmežniecība atteikusi veidot mikroliegumu īpaši aizsargājam biotopam “Veci vai dabiski boreāli meži” nekustamajā īpašumā “Braki”, lēmumu argumentējot ar finansējuma neesamību mikroliegumu pieteikumu izvērtēšanai.

Latvijas Zaļā partija uzskata, ka VMD nav tiesiska pamata atteikt mikrolieguma veidošanu finansējuma trūkuma vai ekspertu trūkuma dēļ, tāpēc šo lēmumu pārsūdzējusi. 

LZP uzskata, ka saskaņā ar Valsts meža dienesta likumu VMD ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā. Uzraugot ne tikai normatīvo aktu ievērošanu, bet arī atbalstot programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai. Līdz ar to VMD ir saistošs Valsts pārvaldes iekārtas likums, kura 17. panta pirmā daļa nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādes vadītājs organizē iestādes darbību, savukārt otrās daļas 5. punkts  - ka iestādes vadītājs nodrošina tās gadskārtējās darbības plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi. Līdz ar to iestādes vadītājs ir tieši atbildīgs, lai tai tiktu piešķirti funkciju izpildei pietiekami līdzekļi. 

E. Tavars: “Diemžēl jāatzīst, ka VMD ir nopietnas problēmas ar izpratni par dabas aizsardzību un, spriežot pēc mūsu rīcībā esošās informācijas – prettiesiski mikroliegumu izveidošanas atteikumi ir šajā dienestā ierasta prakse. 

Arī šoreiz VMD vadītājs ir “aizmirsis”, ka likumā Par budžetu un finanšu vadību ir paredzētas vairākas iespējas jautājuma risināšanai. Viena no - pieprasīt Ministru kabinetam līdzekļus neparedzētiem gadījumiem.”  

LZP uzskata, ka par prettiesisku jāatzīst Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības lēmums, atceļot Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības lēmums Nr. VM2.7-4/100, uzdodot Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecībai izpildīt MK noteikumu Nr. 90 prasības un veidot mikroliegumu Biotopam 1. kvartāla 9,10,11,12 nogabalos, 5,50 ha platībā.  

Pērnā gada nogalē LZP vērsās pie Ērgļu novada domes vadības un deputātiem ar aicinājumu uzklausīt savus iedzīvotājus un dabas nevalstisko organizāciju ekspertus, lai rastu kompromisu dabas, mežsaimniecības un kultūrvēsturiskās telpas saglabāšanai. Diemžēl gan Ērgļu novada dome, gan arī VMD ignorēja savu iedzīvotāju, dabas ekspertu un sabiedrības viedokli par Braku meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas alternatīviem risinājumiem, demonstrējot nekaunīgu ignoranci un necieņu pret sabiedrisko domu.

 E. Tavars: “Konsultējoties ar dabas aizsardzības ekspertiem sapratām, ka Braku mežā izsolei nodotajās cirtēs atrodamas īpaši vērtīgas dabas atradnes. Tie ir mežsaimnieciskās darbības ilgstoši neskarti jaukti egļu-apšu- bērzu meži, kā arī platlapju meži gravās. Liela daļu koku ir bioloģiski veci, ar resniem stumbriem, kas ir mītnes vietas putniem un bezmugurkaulniekiem. Ir bezatbildīgi šādu eko un dabas izziņas tūrisma resursu sausi izmērīt koksnes kubos. Piedevām mežsaimnieciskā darbība nogāzēs, kur daudz kritalu, ir sarežģīta un finansiāli nerentabla.

Lai saglabātu šos bioloģiski vērtīgos un aizsargājamos egļu un gravu mežus, ir jāievēro neiejaukšanās režīms, ko nodrošinās mikrolieguma izveidošana.  Tāpēc LZP rosināja VMD izveidot mikroliegumu Braku meža bioloģiski vērtīgākas daļas aizsardzībai, lai nepasliktinātu aizsargājamo biotopu un sugu atradņu kvalitāti.”

Šī gada februārī no VMD tika saņemts atteikums, argumentējot to ar finansējuma neesamību.